विश्वास


                     *बोध कथा*

कथा

एका माणसाचे नवीन लग्न झाले होते. एके दिवशी तो पत्नीसोबत फिरून घरी परतत होता. वाटेत दोघे नावेतून नदी ओलांडत असताना अचानक एक भयंकर वादळ आले. तो माणूस धाडसी होता पण त्याची बायको खूप घाबरली होती कारण परिस्थिती खूप वाईट होती. बोट खूपच लहान होती आणि वादळ खूप जोरदार भयंकर होते आणि दोघेही कोणत्याही क्षणी नदीत बुडू शकतात अशी परिस्थिती होती.

तो माणूस निश्चल आणि शांत बसला होता, जणू काही होणारच नाही, पण त्याची बायको भीतीने थरथरत कापत होती आणि म्हणाली – तूम्हाला भिती वाटत नाही का? हा आपल्या आयुष्यातील शेवटचा क्षणही होऊ शकतो.अस नाही वाटत आपण नदीच्या पलीकडे पोहोचू शकू की नाही याचा विचार करू नका? आता केवळ चमत्कारच आपल्याला वाचवू शकतो, अन्यथा आपला मृत्यू निश्चित आहे. तुम्हाला अजिबात भीती वाटत नाही का? तूम्ही वेडे आहात की दगडाचे बनला आहात?

तो माणूस खूप हसला आणि अचानक त्याने म्यानातून तलवार काढली. आता बायकोला अजूनच काळजी वाटू लागली की ते काय करत आहेत? मग त्या माणसाने ती उघडी तलवार आपल्या बायकोच्या मानेजवळ आणली, इतकी जवळ आली की तिच्या माने आणि तलवारीमध्ये थोडे अंतर राहिले होते, ती तलवार तिच्या मानेला जवळपास लागली होती, आणि तो आपल्या पत्नीला म्हणाला- तू घाबरलीस का?

आता बायको जोरात हसली आणि म्हणाली – जेव्हा तुमच्या हातात तलवार आहे, तेव्हा मला कशाची भीती वाटते, कारण मला माहित आहे की तू्म्ही माझ्यावर खूप प्रेम करता.

मग त्या माणसाने तलवार परत म्यानात ठेवली आणि म्हणाला – हेच माझे उत्तर आहे. मला हे देखील माहित आहे की माझे सतगुरू माझ्यावर खूप प्रेम करतात आणि हे वादळ देखील त्यांच्या इच्छेशिवाय आले नाही. म्हणूनच जे काही घडेल ते चांगलेच होईल, जरी आपण जगलो आणि जरी जगलो नाही तरीही, कारण सर्व काही त्या देवाच्या हातात आहे आणि तो कधीही चुकीचे करू शकत नाही. तो जे काही करतो ते फक्त आपल्या भल्यासाठीच करतो.

बोध

आपण आपल्या सत्गुरूंवर प्रत्येक परिस्थितीत सदैव विश्वास ठेवला पाहिजे, कारण हा विश्वास आपले संपूर्ण जीवन बदलू शकतो.
Posted

in

, ,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *